Nederlands Engels
aanbesteding tendering procedure
aanbeveling letter of recommendation; recommendation; reference
aandachtsgebied focus; issue; field of interest
aangetekend (m.b.t. brieven) registered post
aangewezen (instelling, opleiding) recognised (institution, study programme)
aankomende student prospective student
aanloopkosten initial costs; initial expenses
aanloopschaal initial pay scale
aanmelden apply, register
aanmelding registration; application
aanmeldingscijfers number of applications
aanmeldingsformulier registration form; application form
aanmoedigingsprijs incentive award
aanstellen to appoint
aanstelling (baan) position; job
aanstelling (benoeming) appointment
aanstelling (tijdelijke) temporary appointment
aanstelling (vaste) permanent appointment; tenured appointment; tenure (academic)
aanstellingsbesluit appointment decision
aanstellingsbrief letter of appointment.
aanstellingsdatum date of appointment
aanvangssalaris starting salary
aanvullend onderzoek supplementary research; further research
aanvullende beurs supplementary grant
aanvullende eis supplementary requirement
aanwezigheidsplicht compulsory attendance
abactis (v.e. vereniging) secretary
abonnement subscription
ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) the ABP Pension Fund (General Pension Fund for Public Employees)
absolveren exempt (from)
academicus academic; university grade
Academiegebouw Academiegebouw; Academy Building
academiestad university town/city
academisch university, academic
academisch aanbod universities; university degree courses
academisch centrum centre of learning; university centre (for)
Academisch Historisch Museum Academic Historical Museum
academisch jaar; collegejaar; cursusjaar academic year
academisch kwartiertje 15 minute's delay in start of lecture/tutorial
academisch ziekenhuis teaching hospital
academische basisopleiding First-level university degree
academische graad university degree
academische lerarenopleiding postgraduate teacher training
academische vorming university education
Academische Zaken Department of Academic Affairs
accent (binnen het hoofdvak) emphasis
accountantsverklaring audit certificate
accrediatiekader accreditation framework
accreditatie accreditation
accreditatie van rechtswege accreditation by virtue of law

Richtlijnen Voor Engelse teksten en vertalingen

Checklist Voor Engelse teksten en vertalingen

Contact Vragen of aanvullingen?